بمبئی، مرکز نمایشگاهی - 5 و 6 شهریور 1398 - غرفه 605